גוף דו מהותי

בפסיקה הוכרה האפשרות להחיל גם על גוף במשפט הפרטי עקרונות מהמשפט הציבורי כאשר באה בו לידי ביטוי דואליות נורמטיבית, כלומר דו-קיום של המשפט הפרטי והמשפט הציבורי. לא אחת נפסק כי על גופים אלו, שזכו לכינוי “גופים דו-מהותיים”, יש להחיל את עקרונות היסוד של הגינות, שוויון, סבירות, יושר ותום-לב וכיוצא בהם מושכלות ראשונים של מינהל ציבורי ראוי ולא את המשפט המנהלי על מלוא היקפו ודקדוקיו, וזאת מתוך התחשבות באופים המיוחד כ-“יצור כלאיים”.

על פי פסיקתו של בית המשפט העליון, תאגיד פרטי, לרבות עמותה או חברה לתועלת הציבור, שיש בפעילותו היבטים ציבוריים מובהקים עשוי להיחשב גוף “דו-מהותי” שמעמדו זה מטיל עליו חובות נוספות החורגות מאלה שבהן היה חייב על פי כללי המשפט הפרטי. בתי המשפט נזהרים מהרחבת יתר של הקטגוריה של גופים דו-מהותיים על מנת שלא לשחוק את המשמעות של ההכרה במעמד ציבורי ולא לטשטש את תחומי הגבול בין הספירה הפרטית לספירה הציבורית.

שיקולים שיש לקחת בחשבון בטרם קביעת גוף כדו-מהותי הם הפן המונופוליסטי בפעילותו של התאגיד, אופי המשאב שהוא מנהל וכן העובדה שהופקדו בידיו סמכויות סטטוטוריות. שיקולים אלה אינם “רשימה סגורה” ובהמשך הדרך הוכרו כדו-מהותיים גם גופים שלא התקיימו בהם כלל סממנים אלה, ולמצער, לא התקיימו בהם באותה עוצמה. על גוף דו-מהותי במשפט חלה “דואליות נורמטיבית”. פעולותיו כפופות, בצד המשפט הפרטי, גם לעקרונות היסוד של דיני המינהל הציבורי. חלים עליו עקרונות היסוד של הגינות, שוויון, סבירות, יושר ותום לב. גוף דו-מהותי כפוף, אפוא, לתחולה משולבת של המשפט הציבורי והמשפט הפרטי. הוא פועל באזור הדמדומים שבין המשפט הפרטי והציבורי, במצב של דו קיום בין שני תחומי משפט אלה. עמותה שהיא גוף דו-מהותי שוכנת על קו הגבול שבין הגופים הציבוריים לגופים הפרטיים.

הגם שעמותה פועלת על-פי דיני התאגידים וחוק העמותות, הרי שבמקרים מסוימים היא ניצבת במוקד של כוחות הפועלים מכיוונים נוגדים: מצד אחד, קרבתה הגדולה, במהותה, לרשות מינהלית הפועלת להשגת מטרות ציבוריות מביאה עמה החלה גוברת של כללי המשפט הציבורי על פעולותיה. זאת, למרות שאופן הקמתה וכוחות שניתנו לה יונקים מתחום המשפט הפרטי. יש להישמר שלא יוטלו על הגוף הדו מהותי, שהוא ביסודו גוף פרטי, כבלים של המשפט הציבורי שיכבידו עליו ללא הצדקה לפעול באופן יעיל למילוי תפקידיו ולהשגת מטרותיו. היותה של עמותה גוף דו-מהותי במשפט כופפת אותה לביקורת שיפוטית מתחום המשפט מנהלי, במסגרת סמכויותיו לבקר את פעולות המינהל הציבורי.

משרדנו מייצג עמותות וארגונים דו-מהותיים שונים, נשמח להעניק סיוע משפטי מלא ומקצועי בכל סוגיה רלוונטית או תרחיש נדרש בתחום.