עו

כיום, מוטל על גופים ציבוריים רבים וביניהם משרדים ממשלתיים וחברות בבעלותה, לפרסם מכרזים על מנת לקבל שירותים ועל מנת להבטיח מינוי כשר ולהימנע מניגודי עניינים והעדפות מקורבים. חובת הטלת המכרז מעוגנת בחוק חובת המכרזים התשנ”ב-1992. משרד עו”ד NSM, ליווה לקוחות רבים במהלך הגשת ותקיפת מכרזים וסייע להם להבטיח כי התהליך כולו תקין ועומד בכל דרישות החוק.

כיצד יוגש המכרז?

על מנת להבטיח את תקינות המכרז, יש לוודא כי מוגשת עמו כל הניירת הנדרשת ולכל הפחות הניירת ההכרחית (תנאי הסף). בדרך כלל קיימים מסמכים שונים הנדרשים להגשת מכרז ובהם-

 • הודעה בכתב בדבר פרסום מכרז
 • חוזה ביצוע המנוסח על ידי מגיש המכרז ואישור החתום על ידי עורך דינו
 • תצהיר חתום בפני עורך דין על הכוונה להגיש מכרז ונכונות הפרטים
 • תצהיר בדבר אי תיאום מכרזים החתום על ידי עורך דין
 • בנוסף, יש להוסיף במידה ומדובר במכרז מכירת נכס נדל”ן גם את פרטי הנכס, נסח טאבו ואת כל המסמכים הרלוונטיים על הנכס.

את מסמכי המכרז, יש להגיש במעטפה עליה מופיע מספר המכרז ללא פרטים מזהים שיחשפו את זהות המציע. כל חשיפה של זהות המציע עשויה לפסול את המועמדות. הסודיות חשובה ביותר ומהווה את אחד המאפיינים החשובים ביותר במכרז ומבטיחה תחרות כשרה.

תנאי הסף

דיני המכרזים קובעים כי בתהליך קבלת ההחלטות במהלך המכרז, ייבחר המציע אך ורק על סמך התנאים שצוינו בפרסום המכרז ללא שיקולים זרים. כך מובטחת התחרות השווה וההוגנת. תנאי סף אלו עשויים להשתנות לפי אופי המכרז, הענף המקצועי הגוף המפרסם, עם זאת, לרוב יהיו תנאי סף משותפים החוזרים על עצמם לעתים קרובות.

 • אסמכתאות על הניסיון המקצועי של המגיש
 • הצעת המחיר
 • אישור לוח הזמנים להשלמת המיזם
 • הותק בתחום המשימות נשוא מכרז זה
 • אישור על התנהלותו הכספית של הארגון המציע והיקפי פעילות
 • פרטים על הצוות המקצועי של המגיש והכשרתו

על המפרסם לפרט באופן ברור ומדויק מה הם תנאי הסף שעל פיהם ייבחר המציע על מנת שתהיה לו הזדמנות שווה לעמוד בהם.

לשם מה נדרש סיוע משפטי בעת פרסום מכרז

תנאי המכרז עשויים להיות פעמים רבות סבוכים. על מנת להבטיח כי התהליך מתנהל באופן כשר ולהימנע מסיבוכים משפטיים, חשוב שיעמדו לצידך משפטנים מיומנים ומנוסים. הצוות המשפטי שלנו ב-NSM צבר ניסיון רב בליווי מכרזים שפורסמו על ידי ארגונים ציבוריים רבים ויסייע לך במגוון משימות.

 • ליווי וייעוץ משפטי בניסוח המכרז, תנאיו ואופן הגשתו
 • סיוע בעריכת המסמכים השונים הנדרשים לצורך הגשת המכרז
 • אימות חתימות וזהות המגיש
 • ליווי צמוד לאורך המכרז וייעוץ משפטי מול כל תרחיש שעשוי לעלות בתהליך בחירת הזוכה או דחיית ההצעה המוגשת

מוזמנים להיעזר בשירותינו ולקבל ייעוץ משפטי צמוד מאנשי מקצוע המובילים בתחומם. ניתן להשאיר פרטים גם באתר בדף יצירת הקשר.