עורך דין מכרזים

דיני מכרזים: ניהול, פרסום והגשת מכרזים על פי חוק בליווי עו”ד מוסמך

כיום, מוטל על גופים ציבוריים שונים, וביניהם משרדים ממשלתיים וחברות בבעלות הממשלה, לפרסם מכרזים מסודרים על מנת לקבל שירותים, להבטיח “מינוי כשר” ולהימנע מניגודי עניינים ו/או העדפות מקורבים. משרדנו ליווה ומלווה גופים רבים במהלך הגשת ותקיפת מכרזים ומסייע להם להבטיח כי התהליך כולו תקין ועומד בכל דרישות החוק.

חובת הטלת המכרז במדינת ישראל מעוגנת בחוק חובת המכרזים התשנ”ב-1992. על מנת להבטיח את תקינות המכרז, יש לוודא כי מוגשת עמו כל הניירת הנדרשת ולכל הפחות הניירת ההכרחית (תנאי הסף). בדרך כלל קיימים מסמכים שונים הנדרשים להגשת מכרז ובהם:
1. הודעה בכתב בדבר פרסום מכרז.
2. חוזה ביצוע המנוסח על ידי מגיש המכרז ואישור החתום על ידי עורך דינו.
3. תצהיר חתום בפני עורך דין על הכוונה להגיש מכרז ונכונות הפרטים.
4. תצהיר בדבר אי-תיאום מכרזים החתום על ידי עורך דין.
5. כמו כן יש להוסיף, במידה ומדובר במכרז מכירת נכס נדל”ן, גם את פרטי הנכס, נסח טאבו ואת כל המסמכים הרלוונטיים על הנכס.

את מסמכי המכרז, יש להגיש במעטפה עליה מופיע מספר המכרז ללא פרטים מזהים שיחשפו את זהות המציע, כאשר כל חשיפה של זהות המציע עשויה לפסול את מועמדותו. הסודיות חשובה ביותר ומהווה את אחד המאפיינים החשובים במכרז ומבטיחה תחרות כשרה.

תנאי הסף

דיני המכרזים בישראל קובעים כי בתהליך קבלת ההחלטות במהלך המכרז, ייבחר המציע אך ורק על סמך התנאים שצוינו בפרסום המכרז ללא שיקולים זרים, כך מובטחת למעשה תחרות שווה והוגנת. תנאי הסף עשויים להשתנות לפי אופי המכרז, הענף המקצועי והגוף המפרסם, אך עם זאת לרוב יהיו תנאי סף משותפים החוזרים על עצמם לעתים קרובות, ביניהם:

  • אסמכתאות על הניסיון המקצועי של המגיש.
  • הצעת המחיר.
  • אישור לוח הזמנים להשלמת המיזם.
  • הוותק בתחום המשימות נשוא מכרז זה.
  • אישור על התנהלותו הכספית של הארגון המציע והיקפי פעילות.
  • פרטים על הצוות המקצועי של המגיש והכשרתו.

על המפרסם לפרט באופן ברור ומדויק מה הם תנאי הסף שעל פיהם ייבחר המציע, על מנת שתהיה לזה הזדמנות שווה לעמוד בתנאים.

למה נדרש סיוע של עו”ד בעת פרסום מכרז?

תנאי המכרז עשויים להיות לעתים סבוכים ומורכבים – על מנת להבטיח כי התהליך כולו מתנהל באופן כשר ולהימנע מסיבוכים משפטיים, חשוב שיעמוד לצדכם צוות משפטנים מיומן ומנוסה. צוות משרדנו צבר ניסיון רב בליווי מכרזים שפורסמו על ידי ארגונים ציבוריים רבים ויסייע לכם בכל המשימות החשובות שעל הפרק בדרך להצלחה. בין היתר, צוות הפירמה ישמח להעניק:
א. ליווי וייעוץ משפטי מלא בניסוח המכרז, תנאיו ואופן הגשתו.
ב. סיוע בעריכת המסמכים השונים הנדרשים לצורך הגשת המכרז.
ג. אימות חתימות וזהות המגיש.
ד. וכן ליווי צמוד לאורך המכרז וייעוץ משפטי מול כל תרחיש שעשוי לעלות בתהליך בחירת הזוכה או דחיית ההצעה המוגשת.