חברה לתועלת הציבור

הקמה, רישום וניהול חברה לתועלת הציבור בישראל

בתחום המגזר השלישי בישראל, קיימים מגוון ארגונים ללא מטרות רווח כאשר הארגון המוכר ביותר הוא עמותה רשומה אך ישנן גם הקדשות ציבוריים וחברות לתועלת הציבור. מעטים אמנם, מבינים עד תום את ההבדל בין עמותה ובין חל”צ – חברה לתועלת הציבור.

על אף ששני הארגונים, חברות לתועלת הציבור ועמותות, נועדו על מנת לספק שירות ללא אינטרס להפקת רווחים, ישנו הבדל מהותי בין השניים. צוות המומחים של משרדנו יסייע לך לעמוד על המשותף, על ההבדלים ועל היתרונות והחסרונות של כל התארגנות בסיקור הבא:

חברה לתועלת הציבור ועמותה – המכנה המשותף

בסופו של יום ההנחיות וגבולות הרגולציה המוחלות על עמותות, כולל תיקונים רבים שהוחלו על חוקי החברות והעמותות השונים, חלים בשינויים כאלה ואחרים על חברות לתועלת הציבור ועל עמותות גם יחד והן מחויבות לאותן גבולות במסגרת החוק. ההבדלים העיקריים, כפי שנראה, באים לידי ביטוי במבנה הארגוני ובמטרות שאותן מבקש הארגון לקדם. על מנת להקים מלכ”ר כחוק, ישנם שלושה מוסדות אשר הארגון מחויב להקים, בין שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור:

1. חברים, הנהלה וביקורת – במסגרת של חברה לתועלת הציבור, המבנה כולל אסיפה כללית המרכיבה את החברים, דירקטוריון המשמש כהנהלה וועדת ביקורת.

2. אסיפה כללית – המוסד הגבוה של החברה לתועלת הציבור או העמותה המתכנסת לפחות אחת לשנה או באירועים מיוחדים הדורשים זאת. האסיפה הכללית תדון בין היתר בנושאים הקשורים להתוויית העקרונות לניהול הארגון ולקבל החלטות לביצוע על ידי הדירקטוריון. בניגוד לחברה פרטית רגילה שבה האסיפה הכללית מחזיקה במניות שהן זכות שניתנת להעברה, בחברה לתועלת הציבור כל בעלי המניות הם הלכה למעשה בעלי זכות שווה וזו אישית שאינה ניתנת להעברה. הדירקטוריון משמש כגוף המבצע של הארגון ובו מיוצגים בכירי הארגון ומקבלים החלטות על אופי פעילותו. בעמותה, יכונה גוף זה “הועד המנהל”. מספר הדירקטורים בחברה לתועלת הציבור או וועד מנהל בעמותה לא יפחת משניים.

3. ועדת ביקורת – גוף האמון על פיקוח מוסדות הארגון והחלת בקרות עליו על מנת להבטיח מנהל תקין. ועדת הביקורת תמונה על ידי האספה הכללית ותכלול לפחות שני חברים. ניתן בנסיבות מסוימות למנות רואה חשבון או אדם בעל הסמכה מתאימה לשמש גוף מבקר. במקרה כזה של מבקר מקצועי, ניתן להסתפק באדם אחד שישמש כגוף מבקר.

מאפיינים המייחדים חברות לתועלת הציבור

כאמור, לחברה לתועלת הציבור מספר מאפיינים המייחדים אותן מעמותות. חשוב להכיר את ההבדלים המהותיים בין השניים על מנת להחליט באיזה אופן נקים את המלכ”ר המתוכנן. כדי לסייע לך בכל ההיבטים המשפטיים הנדרשים עבור הקמה, רישום וניהול חברה לתועלת הציבור בישראל, נשמח להעמיד לרשותך את מיטב אנשי המקצוע המובילים בתחום!