ניהול תקין לעמותה

אישור ניהול תקין לעמותה

אישור ניהול תקין לעמותה הוא מסמך המהווה תו תקן מנהלי לפעילות העמותה ומאשר כי זו מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע להגשת דו”חות, הודעות ופרוטוקולים, על בסיס בדיקת עצם הגשת המסמכים וללא העמקה בתוכנם. בהתאם לכך אישור ניהול תקין הוא למעשה אישור על תנאי – ככל שהעמותה הגישה דו”חות ודיווחים כנדרש, מוענק לה האישור, אך עם זאת האישור יבוטל אם יתגלה, אף בבדיקה שבדיעבד, כי העמותה אינה ממלאת אחר הוראות חוק העמותות וכללי ניהול תקין.

אישור ניהול תקין ניתן אחת לשנה קלנדרית ובמקרים מסוימים אחת לשנתיים על ידי רשם העמותות אשר תפקידו לפקח ולהסדיר את הרישום ואת הפעילות התקינה של עמותות בישראל. מטרתו של האישור היא לאכוף למעשה התנהלות הנוגעת לקיום פעילות ללא כוונת רווח על פי חוק, עמידה בהנחיות שקבע רשם העמותות, בחינת ההתנהלות הכספית על פי התקינה החשבונאית הרלוונטית ובחינת ההתנהלות המשפטית של העמותה. אישור זה מהווה תנאי לקבלת הקלות מס (דוגמת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה) וכן גם תמיכות ותקציבים מגופים שונים ובפרט תמיכות ממשלתיות ומעיריות. בשנים האחרונות הפך האישור להיות גם תנאי סף במכרזים ממשלתיים ועירוניים בהם משתתפות עמותות וחל”צ (חברות לתועלת הציבור).

כיצד מתבצעת בדיקת העמותה בפועל?

לפי חוק העמותות, התש”ם-1980, כל עמותה נדרשת לדווח פעם אחת בשנה דיווחים שנתיים באשר להתנהלותה הכספית והמשפטית בציון היקף הפעילות שלה, זאת באמצעות הגשת דו”ח כספי, דו”ח מילולי ודיווח על החלטת אסיפה כללית שנתכנסה כדין. הגשת הדיווחים השנתיים הינם תנאי סף לקבלת אישור ניהול תקין לעמותה. חשוב לציין, שכל עמותה חייבת לדווח את הדיווחים השנתיים לרשם העמותות, גם אם היא לא מבקשת לקבל “אישור ניהול תקין”. עמותה המבקשת לקבל אישור, תצרף לדיווחים שלה גם בקשה לקבלת האישור ובסיום בדיקת הדיווחים, יוענק לה אישור ניהול תקין או שיישלח אליה מכתב עם בקשה להבהרות / השלמות.

בדיקת רשם העמותות תתמקד במספר היבטים דוגמת:
* בדיקת תלונות נגד העמותה, ככל שישנן כאלו.
* פעילות על פי המטרות והתקנון.
* חלוקת רווחים אסורה.
* ניגודי עניינים.
* זכויות במקרקעין (בעלויות, שכירות לטווח ארוך, הקצאות וכו’).
* רישום תקין במוסדות המדינה.
* כוח אדם (העסקה ושכר) – תוך מתן דגש על היקף משרות, שכר בכירים והשוואה לנהוג במשק ובענף.
* מורשי חתימה – לצורך בחינת חלוקת האחריות והפיקוח הפנימי.
* אופן ביצוע תשלומים על ידי העמותה ותיעוד מלא של ההתנהלות.
* התנהלות פיננסית – קבלה ורישום של תרומות, תמיכות והכנסות עצמאיות אל מול הוצאות.
* תשלום אגרות שנתיות או מתן פטור במקרים המתאימים.

מעבר לבדיקות השוטפות הנוגעות לניהול תקין, רשם העמותות מוסמך על פי החוק לבצע בדיקות מדגמיות לכל עמותה רשומה ולבחון באופן מעמיק יותר את התנהלותה, ובהתאם לא לאשר ניהול תקין לעמותה או לבטל אישור קיים (הרשם אף רשאי להטיל סנקציות במקרה של ליקויים מהותיים!). אך עם זאת, מרבית העמותות לא ימתינו לבדיקה מדגמית של רשם העמותות ללא הכנה, ואלו זקוקות לאישור במהלך השנה ובהתנהלות השוטפת, ולכן פונות מיוזמתן לרשם העמותות, תוך הצגת מידע ומסמכים במטרה לזכות באישור הניהול התקין.

לאיזה צורך ישמש אישור ניהול תקין לעמותה?

על פניו, אין חובה חוקית על העמותה להחזיק באישור ניהול תקין וזאת בשונה מהחובה להתנהל באופן תקין על ידי עמידה בדרישות החוק, תקנות והנחיות רשם העמותות והתנהלות תקינה אל מול הרשויות במדינת ישראל. עם זאת, בשל אופי הפעילות הייחודי של העמותות, אישור כזה נדרש למגוון מטרות וצרכים, ועמותות פעילות בישראל נדרשות להנפקתו וחידושו מדי שנה. בין היתר, האישור משמש לשם קבלת תמיכה כספית מרשויות מקומיות וגורמים ממשלתיים בישראל – אלו מעניקים תמיכה כספית ישירה ותמיכות עקיפות לעמותות בישראל בהתאם לאופי הפעילות, המטרות ויישומן. גורמים אלו דורשים כתנאי מקדים, להגשת בקשה לכל סוג של תמיכה, אישור מנהל תקין לעמותה. עמותות במקרים רבים נשענות על כספי תרומה, כאשר הגופים התורמים, לרבות חברות, ארגונים ותאגידים ואף תורמים פרטיים, ידרשו את האישור הן במטרה להבטיח כי כספם מועבר לעמותה המתנהלת ביושרה ובצורה תקינה והן במקרים מסוימים לצרכי זיכויים והטבות מיסוי. בנוסף עמותה המחזיקה באישור ניהול תקין אינה רשאית להעביר כספים לעמותה אחרת שאין לה אישור על ניהול תקין. בנוסף האישור מהווה תנאי להתקשרות, למתן שירות או לקבלת שירות על ידי רשויות, גופים ומוסדות בישראל על פי הנחיית החשב הכללי.

המועד להגשת בקשה לאישור ניהול תקין

סוף חודש יוני הוא למעשה המועד האחרון בעבור עמותות להגשת בקשה לקבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות. במטרה להבטיח את קבלת האישור בזמן קצר, להימנע מבירוקרטיה מיותרת ומביצוע טעויות בהגשת הבקשה אשר יביאו לדחייתה ויזמנו בדיקות נוספות, מומלץ להיעזר בגורם מקצועי אשר מתמחה בתחום העמותות בכלל ובקבלת אישורי הניהול התקין בפרט.

משרדנו מלווה עמותות רבות בהתנהלות השוטפת ובגיוס האישור, במקצועיות שאין שניה לה, ביעילות ותוך שימת לקוחותינו במרכז.
זקוקים לסיוע וליווי בקבלת האישור? מוזמנים ליצור עמנו קשר כעת ונשמח לסייע כנדרש!