סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

החשב הכללי באוצר הודיע על הקלות משמעותיות למגזר השלישי בשל התפשטות הקורונה.

אלה עיקרי ההקלות:

  1. קרן להלוואות בערבות מדינה
  2. קבלת מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020
  3. הקפאת כל הביקורות במוסדות ציבור
  4. אישור חריגה מהשיעור המירבי להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגירעון המירבי